เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ
กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด


ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131  | 042-970134
หน่วยงานภายใน
"   กลุ่มอำนวยการ    "   กลุ่มนโยบายและแผน
"   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
"   กลุ่มกฎหมายและคดี    "   กลุ่มบริหารงานบุคคล
"   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    "   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"   หน่วยตรวจสอบภายใน    "   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา