เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131  | 042-970134
หน่วยงานภายใน
"   กลุ่มอำนวยการ    "   กลุ่มนโยบายและแผน
"   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
"   กลุ่มกฎหมายและคดี    "   กลุ่มบริหารงานบุคคล
"   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    "   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"   หน่วยตรวจสอบภายใน    "   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา