เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึ
นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อย
20 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131  | 042-970134
หน่วยงานภายใน
"   กลุ่มอำนวยการ    "   กลุ่มนโยบายและแผน
"   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
"   กลุ่มกฎหมายและคดี    "   กลุ่มบริหารงานบุคคล
"   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    "   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"   หน่วยตรวจสอบภายใน    "   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา