กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึ
นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อย
20 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง

3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ
กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด


ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131  | 042-970134  หน่วยงานภายใน
"   กลุ่มอำนวยการ   
"   กลุ่มนโยบายและแผน
"   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
"   กลุ่มกฎหมายและคดี   
"   กลุ่มบริหารงานบุคคล
"   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
"   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"   หน่วยตรวจสอบภายใน   
"   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1